PROGRAMMAZIONE DAL 19 AL 25 OTTOBRE
 • LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - IN DIRETTA DAL ROYAL OPERA HOUSE 2017/2018
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 20:15
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • VITA DA GIUNGLA ALLA RISCOSSA!
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: 16:00
 • Domenica: 16:00 18:00
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • L'UOMO DI NEVE
 • Giovedì: 16:00 21:15
 • Venerdì: 16:00 21:15
 • Sabato: 21:15
 • Domenica: 21:15
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • AMMORE E MALAVITA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 16:00 21:15
 • CHI M'HA VISTO
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 16:00
 • Martedì: 16:00 21:15
 • Mercoledì: n.d.